โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 2 3 2 5 7 29
ร้อยละ 4.17 % 6.25 % 4.17 % 10.42 % 14.58 % 60.42 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 17 5 23 22 28 31
ร้อยละ 13.49 % 3.97 % 18.25 % 17.46 % 22.22 % 24.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 19 8 25 27 35 60
ร้อยละ 10.92 % 4.60 % 14.37 % 15.52 % 20.11 % 34.48 %

174 : 19 , 8 , 25 , 27 , 35 , 60...10.92 , 4.60 , 14.37 , 15.52 , 20.11 , 34.48 = 114 : 65.52
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 114 คน คิดเป็นร้อยละ 65.52%

Powered By www.thaieducation.net