โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 1 3 2 4 5 33
ร้อยละ 2.08 % 6.25 % 4.17 % 8.33 % 10.42 % 68.75 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 17 5 22 22 27 30
ร้อยละ 13.82 % 4.07 % 17.89 % 17.89 % 21.95 % 24.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 18 8 24 26 32 63
ร้อยละ 10.53 % 4.68 % 14.04 % 15.20 % 18.71 % 36.84 %

171 : 18 , 8 , 24 , 26 , 32 , 63...10.53 , 4.68 , 14.04 , 15.20 , 18.71 , 36.84 = 108 : 63.16
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 108 คน คิดเป็นร้อยละ 63.16%

Powered By www.thaieducation.net