โรงเรียนบ้านห้วยทราย (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 3 3 3 6 1 20
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 8.33 % 16.67 % 2.78 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 6 9 5 14 14 70
ร้อยละ 5.08 % 7.63 % 4.24 % 11.86 % 11.86 % 59.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 9 12 8 20 15 90
ร้อยละ 5.84 % 7.79 % 5.19 % 12.99 % 9.74 % 58.44 %

154 : 9 , 12 , 8 , 20 , 15 , 90...5.84 , 7.79 , 5.19 , 12.99 , 9.74 , 58.44 = 64 : 41.56
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 41.56%

Powered By www.thaieducation.net