โรงเรียนบ้านห้วยทราย (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 3 3 2 7 1 20
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 5.56 % 19.44 % 2.78 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 6 9 5 15 14 63
ร้อยละ 5.36 % 8.04 % 4.46 % 13.39 % 12.50 % 56.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 9 12 7 22 15 83
ร้อยละ 6.08 % 8.11 % 4.73 % 14.86 % 10.14 % 56.08 %

148 : 9 , 12 , 7 , 22 , 15 , 83...6.08 , 8.11 , 4.73 , 14.86 , 10.14 , 56.08 = 65 : 43.92
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 43.92%

Powered By www.thaieducation.net