โรงเรียนบ้านห้วยทราย (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 3 3 2 8 1 19
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 5.56 % 22.22 % 2.78 % 52.78 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 6 10 5 16 14 61
ร้อยละ 5.36 % 8.93 % 4.46 % 14.29 % 12.50 % 54.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 9 13 7 24 15 80
ร้อยละ 6.08 % 8.78 % 4.73 % 16.22 % 10.14 % 54.05 %

148 : 9 , 13 , 7 , 24 , 15 , 80...6.08 , 8.78 , 4.73 , 16.22 , 10.14 , 54.05 = 68 : 45.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 45.95%

Powered By www.thaieducation.net