โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 4 3 1 0 0 20
ร้อยละ 14.29 % 10.71 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 7 10 12 1 0 57
ร้อยละ 8.05 % 11.49 % 13.79 % 1.15 % 0.00 % 65.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 11 13 13 1 0 77
ร้อยละ 9.57 % 11.30 % 11.30 % 0.87 % 0.00 % 66.96 %

115 : 11 , 13 , 13 , 1 , 0 , 77...9.57 , 11.30 , 11.30 , 0.87 , 0.00 , 66.96 = 38 : 33.04
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 33.04%

Powered By www.thaieducation.net