โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 9 2 1 1 1 20
ร้อยละ 26.47 % 5.88 % 2.94 % 2.94 % 2.94 % 58.82 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 12 10 20 4 3 75
ร้อยละ 9.68 % 8.06 % 16.13 % 3.23 % 2.42 % 60.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 21 12 21 5 4 95
ร้อยละ 13.29 % 7.59 % 13.29 % 3.16 % 2.53 % 60.13 %

158 : 21 , 12 , 21 , 5 , 4 , 95...13.29 , 7.59 , 13.29 , 3.16 , 2.53 , 60.13 = 63 : 39.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 39.87%

Powered By www.thaieducation.net