โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 5 5 1 1 0 22
ร้อยละ 14.71 % 14.71 % 2.94 % 2.94 % 0.00 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 5 3 5 0 0 111
ร้อยละ 4.03 % 2.42 % 4.03 % 0.00 % 0.00 % 89.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 10 8 6 1 0 133
ร้อยละ 6.33 % 5.06 % 3.80 % 0.63 % 0.00 % 84.18 %

158 : 10 , 8 , 6 , 1 , 0 , 133...6.33 , 5.06 , 3.80 , 0.63 , 0.00 , 84.18 = 25 : 15.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.82%

Powered By www.thaieducation.net