โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 3 2 1 2 2 36
ร้อยละ 6.52 % 4.35 % 2.17 % 4.35 % 4.35 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 3 5 4 1 1 140
ร้อยละ 1.95 % 3.25 % 2.60 % 0.65 % 0.65 % 90.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 57
ร้อยละ 3.23 % 1.61 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 91.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 262 คน
จำนวน(คน) 8 8 7 3 3 233
ร้อยละ 3.05 % 3.05 % 2.67 % 1.15 % 1.15 % 88.93 %

200 : 6 , 7 , 5 , 3 , 3 , 176...3.00 , 3.50 , 2.50 , 1.50 , 1.50 , 88.00 = 24 : 12.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 262 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 11.07%

Powered By www.thaieducation.net