โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 3 2 1 3 2 35
ร้อยละ 6.52 % 4.35 % 2.17 % 6.52 % 4.35 % 76.09 %
ระดับประถมศึกษา
153
จำนวน(คน) 4 3 4 2 0 140
ร้อยละ 2.61 % 1.96 % 2.61 % 1.31 % 0.00 % 91.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 58
ร้อยละ 3.23 % 1.61 % 1.61 % 0.00 % 0.00 % 93.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 261 คน
จำนวน(คน) 9 6 6 5 2 233
ร้อยละ 3.45 % 2.30 % 2.30 % 1.92 % 0.77 % 89.27 %

199 : 7 , 5 , 5 , 5 , 2 , 175...3.52 , 2.51 , 2.51 , 2.51 , 1.01 , 87.94 = 24 : 12.06
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 261 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 10.73%

Powered By www.thaieducation.net