โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 2 1 1 1 1 51
ร้อยละ 3.51 % 1.75 % 1.75 % 1.75 % 1.75 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
185
จำนวน(คน) 2 3 5 1 2 172
ร้อยละ 1.08 % 1.62 % 2.70 % 0.54 % 1.08 % 92.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 242 คน
จำนวน(คน) 4 4 6 2 3 223
ร้อยละ 1.65 % 1.65 % 2.48 % 0.83 % 1.24 % 92.15 %

242 : 4 , 4 , 6 , 2 , 3 , 223...1.65 , 1.65 , 2.48 , 0.83 , 1.24 , 92.15 = 19 : 7.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 242 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.85%

Powered By www.thaieducation.net