โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี (สพป.บึงกาฬ) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เสนอ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 2 1 1 1 1 51
ร้อยละ 3.51 % 1.75 % 1.75 % 1.75 % 1.75 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
185
จำนวน(คน) 2 1 3 1 1 177
ร้อยละ 1.08 % 0.54 % 1.62 % 0.54 % 0.54 % 95.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 242 คน
จำนวน(คน) 4 2 4 2 2 228
ร้อยละ 1.65 % 0.83 % 1.65 % 0.83 % 0.83 % 94.21 %

242 : 4 , 2 , 4 , 2 , 2 , 228...1.65 , 0.83 , 1.65 , 0.83 , 0.83 , 94.21 = 14 : 5.79
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 242 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.79%

Powered By www.thaieducation.net