โรงเรียนวัดแสลง (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
90
จำนวน(คน) 3 2 1 1 0 83
ร้อยละ 3.33 % 2.22 % 1.11 % 1.11 % 0.00 % 92.22 %
ระดับประถมศึกษา
167
จำนวน(คน) 4 5 7 4 0 147
ร้อยละ 2.40 % 2.99 % 4.19 % 2.40 % 0.00 % 88.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 257 คน
จำนวน(คน) 7 7 8 5 0 230
ร้อยละ 2.72 % 2.72 % 3.11 % 1.95 % 0.00 % 89.49 %

257 : 7 , 7 , 8 , 5 , 0 , 230...2.72 , 2.72 , 3.11 , 1.95 , 0.00 , 89.49 = 27 : 10.51
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 257 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 10.51%

Powered By www.thaieducation.net