โรงเรียนวัดแสลง (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
89
จำนวน(คน) 7 5 3 1 0 73
ร้อยละ 7.87 % 5.62 % 3.37 % 1.12 % 0.00 % 82.02 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 7 8 11 6 0 142
ร้อยละ 4.02 % 4.60 % 6.32 % 3.45 % 0.00 % 81.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 263 คน
จำนวน(คน) 14 13 14 7 0 215
ร้อยละ 5.32 % 4.94 % 5.32 % 2.66 % 0.00 % 81.75 %

263 : 14 , 13 , 14 , 7 , 0 , 215...5.32 , 4.94 , 5.32 , 2.66 , 0.00 , 81.75 = 48 : 18.25
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 263 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25%

Powered By www.thaieducation.net