โรงเรียนบ้านหนองชุม (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 2 0 2 0 21
ร้อยละ 7.41 % 7.41 % 0.00 % 7.41 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 78
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 97.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 46
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.13 % 0.00 % 0.00 % 97.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 2 2 3 2 0 145
ร้อยละ 1.30 % 1.30 % 1.95 % 1.30 % 0.00 % 94.16 %

107 : 2 , 2 , 2 , 2 , 0 , 99...1.87 , 1.87 , 1.87 , 1.87 , 0.00 , 92.52 = 8 : 7.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.84%

Powered By www.thaieducation.net