โรงเรียนบ้านหนองชุม (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.30 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 79
ร้อยละ 1.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 98.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 46
ร้อยละ 0.00 % 2.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 151
ร้อยละ 0.65 % 1.30 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 98.05 %

107 : 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 105...0.93 , 0.93 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 98.13 = 2 : 1.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.95%

Powered By www.thaieducation.net