โรงเรียนบ้านหนองชุม (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.43 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 79
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 46
ร้อยละ 2.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 152
ร้อยละ 0.65 % 0.65 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 98.70 %

107 : 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 106...0.00 , 0.93 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 99.07 = 1 : 0.93
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30%

Powered By www.thaieducation.net