โรงเรียนบ้านหนองแข้ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 1 2 5 2 2 52
ร้อยละ 1.56 % 3.13 % 7.81 % 3.13 % 3.13 % 81.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 1 2 7 2 2 94
ร้อยละ 0.93 % 1.85 % 6.48 % 1.85 % 1.85 % 87.04 %

80 : 1 , 2 , 5 , 2 , 2 , 68...1.25 , 2.50 , 6.25 , 2.50 , 2.50 , 85.00 = 12 : 15.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 12.96%

Powered By www.thaieducation.net