โรงเรียนบ้านหนองสำโรง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 1 0 2 1 0 4
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 25.00 % 12.50 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 3 0 4 1 0 38
ร้อยละ 6.52 % 0.00 % 8.70 % 2.17 % 0.00 % 82.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 54 คน
จำนวน(คน) 4 0 6 2 0 42
ร้อยละ 7.41 % 0.00 % 11.11 % 3.70 % 0.00 % 77.78 %

54 : 4 , 0 , 6 , 2 , 0 , 42...7.41 , 0.00 , 11.11 , 3.70 , 0.00 , 77.78 = 12 : 22.22
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 54 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22%

Powered By www.thaieducation.net