โรงเรียนบ้านหนองสำโรง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 5
ร้อยละ 12.50 % 12.50 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 4 6 4 3 1 29
ร้อยละ 8.51 % 12.77 % 8.51 % 6.38 % 2.13 % 61.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 55 คน
จำนวน(คน) 5 7 4 4 1 34
ร้อยละ 9.09 % 12.73 % 7.27 % 7.27 % 1.82 % 61.82 %

55 : 5 , 7 , 4 , 4 , 1 , 34...9.09 , 12.73 , 7.27 , 7.27 , 1.82 , 61.82 = 21 : 38.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 55 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 38.18%

Powered By www.thaieducation.net