โรงเรียนบ้านกระจาย (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 92.50 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 4 0 20 1 1 65
ร้อยละ 4.40 % 0.00 % 21.98 % 1.10 % 1.10 % 71.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 4 0 23 1 1 102
ร้อยละ 3.05 % 0.00 % 17.56 % 0.76 % 0.76 % 77.86 %

131 : 4 , 0 , 23 , 1 , 1 , 102...3.05 , 0.00 , 17.56 , 0.76 , 0.76 , 77.86 = 29 : 22.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 22.14%

Powered By www.thaieducation.net