โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 0 4 0 0 0 6
ร้อยละ 0.00 % 40.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
38
จำนวน(คน) 0 0 5 0 2 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.16 % 0.00 % 5.26 % 81.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 48 คน
จำนวน(คน) 0 4 5 0 2 37
ร้อยละ 0.00 % 8.33 % 10.42 % 0.00 % 4.17 % 77.08 %

48 : 0 , 4 , 5 , 0 , 2 , 37...0.00 , 8.33 , 10.42 , 0.00 , 4.17 , 77.08 = 11 : 22.92
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 48 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22.92%

Powered By www.thaieducation.net