โรงเรียนบ้านหนองบาก (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 5 0 1 0 0 4
ร้อยละ 50.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 6 3 8 1 0 28
ร้อยละ 13.04 % 6.52 % 17.39 % 2.17 % 0.00 % 60.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 5 0 5 0 0 23
ร้อยละ 15.15 % 0.00 % 15.15 % 0.00 % 0.00 % 69.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 16 3 14 1 0 55
ร้อยละ 17.98 % 3.37 % 15.73 % 1.12 % 0.00 % 61.80 %

56 : 11 , 3 , 9 , 1 , 0 , 32...19.64 , 5.36 , 16.07 , 1.79 , 0.00 , 57.14 = 24 : 42.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 38.20%

Powered By www.thaieducation.net