โรงเรียนบ้านหนองบาก (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 4 0 1 1 0 4
ร้อยละ 40.00 % 0.00 % 10.00 % 10.00 % 0.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 4 0 5 1 4 32
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 10.87 % 2.17 % 8.70 % 69.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 1 0 3 4 2 23
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 9.09 % 12.12 % 6.06 % 69.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 9 0 9 6 6 59
ร้อยละ 10.11 % 0.00 % 10.11 % 6.74 % 6.74 % 66.29 %

56 : 8 , 0 , 6 , 2 , 4 , 36...14.29 , 0.00 , 10.71 , 3.57 , 7.14 , 64.29 = 20 : 35.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 33.71%

Powered By www.thaieducation.net