โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 4 3 3 3 0 18
ร้อยละ 12.90 % 9.68 % 9.68 % 9.68 % 0.00 % 58.06 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 6 4 6 2 1 52
ร้อยละ 8.45 % 5.63 % 8.45 % 2.82 % 1.41 % 73.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 5 3 3 2 1 63
ร้อยละ 6.49 % 3.90 % 3.90 % 2.60 % 1.30 % 81.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 15 10 12 7 2 133
ร้อยละ 8.38 % 5.59 % 6.70 % 3.91 % 1.12 % 74.30 %

102 : 10 , 7 , 9 , 5 , 1 , 70...9.80 , 6.86 , 8.82 , 4.90 , 0.98 , 68.63 = 32 : 31.37
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70%

Powered By www.thaieducation.net