โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 5 3 4 3 0 16
ร้อยละ 16.13 % 9.68 % 12.90 % 9.68 % 0.00 % 51.61 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 7 4 7 2 1 50
ร้อยละ 9.86 % 5.63 % 9.86 % 2.82 % 1.41 % 70.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 5 3 4 2 1 62
ร้อยละ 6.49 % 3.90 % 5.19 % 2.60 % 1.30 % 80.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 17 10 15 7 2 128
ร้อยละ 9.50 % 5.59 % 8.38 % 3.91 % 1.12 % 71.51 %

102 : 12 , 7 , 11 , 5 , 1 , 66...11.76 , 6.86 , 10.78 , 4.90 , 0.98 , 64.71 = 36 : 35.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 28.49%

Powered By www.thaieducation.net