โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 5 3 4 3 0 16
ร้อยละ 16.13 % 9.68 % 12.90 % 9.68 % 0.00 % 51.61 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 8 5 8 2 2 45
ร้อยละ 11.43 % 7.14 % 11.43 % 2.86 % 2.86 % 64.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 6 4 5 3 2 56
ร้อยละ 7.89 % 5.26 % 6.58 % 3.95 % 2.63 % 73.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 19 12 17 8 4 117
ร้อยละ 10.73 % 6.78 % 9.60 % 4.52 % 2.26 % 66.10 %

101 : 13 , 8 , 12 , 5 , 2 , 61...12.87 , 7.92 , 11.88 , 4.95 , 1.98 , 60.40 = 40 : 39.60
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 33.90%

Powered By www.thaieducation.net