โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 19
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 90.48 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 2 0 0 2 0 66
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 0.00 % 2.86 % 0.00 % 94.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 2 0 2 2 2 67
ร้อยละ 2.67 % 0.00 % 2.67 % 2.67 % 2.67 % 89.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 5 0 2 5 2 152
ร้อยละ 3.01 % 0.00 % 1.20 % 3.01 % 1.20 % 91.57 %

91 : 3 , 0 , 0 , 3 , 0 , 85...3.30 , 0.00 , 0.00 , 3.30 , 0.00 , 93.41 = 6 : 6.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.43%

Powered By www.thaieducation.net