โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 4 3 0 0 5
ร้อยละ 14.29 % 28.57 % 21.43 % 0.00 % 0.00 % 35.71 %
ระดับประถมศึกษา
38
จำนวน(คน) 3 7 6 0 0 22
ร้อยละ 7.89 % 18.42 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 57.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 52 คน
จำนวน(คน) 5 11 9 0 0 27
ร้อยละ 9.62 % 21.15 % 17.31 % 0.00 % 0.00 % 51.92 %

52 : 5 , 11 , 9 , 0 , 0 , 27...9.62 , 21.15 , 17.31 , 0.00 , 0.00 , 51.92 = 25 : 48.08
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 48.08%

Powered By www.thaieducation.net