โรงเรียนบ้านโนนประทาย (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 3 0 2 0 1 41
ร้อยละ 6.38 % 0.00 % 4.26 % 0.00 % 2.13 % 87.23 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 9 0 2 9 9 120
ร้อยละ 6.04 % 0.00 % 1.34 % 6.04 % 6.04 % 80.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 0 0 5 3 4 56
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.35 % 4.41 % 5.88 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 264 คน
จำนวน(คน) 12 0 9 12 14 217
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 3.41 % 4.55 % 5.30 % 82.20 %

196 : 12 , 0 , 4 , 9 , 10 , 161...6.12 , 0.00 , 2.04 , 4.59 , 5.10 , 82.14 = 35 : 17.86
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 264 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80%

Powered By www.thaieducation.net