โรงเรียนบ้านโนนประทาย (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 6 1 3 1 0 35
ร้อยละ 13.04 % 2.17 % 6.52 % 2.17 % 0.00 % 76.09 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 2 1 6 0 2 137
ร้อยละ 1.35 % 0.68 % 4.05 % 0.00 % 1.35 % 92.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 1 1 4 0 0 63
ร้อยละ 1.45 % 1.45 % 5.80 % 0.00 % 0.00 % 91.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 263 คน
จำนวน(คน) 9 3 13 1 2 235
ร้อยละ 3.42 % 1.14 % 4.94 % 0.38 % 0.76 % 89.35 %

194 : 8 , 2 , 9 , 1 , 2 , 172...4.12 , 1.03 , 4.64 , 0.52 , 1.03 , 88.66 = 22 : 11.34
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 263 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 10.65%

Powered By www.thaieducation.net