โรงเรียนบ้านโนนประทาย (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 6 1 2 1 0 37
ร้อยละ 12.77 % 2.13 % 4.26 % 2.13 % 0.00 % 78.72 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 2 1 6 0 1 139
ร้อยละ 1.34 % 0.67 % 4.03 % 0.00 % 0.67 % 93.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 65
ร้อยละ 0.00 % 1.45 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 94.20 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 265 คน
จำนวน(คน) 8 3 11 1 1 241
ร้อยละ 3.02 % 1.13 % 4.15 % 0.38 % 0.38 % 90.94 %

196 : 8 , 2 , 8 , 1 , 1 , 176...4.08 , 1.02 , 4.08 , 0.51 , 0.51 , 89.80 = 20 : 10.20
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.06%

Powered By www.thaieducation.net