โรงเรียนบ้านโนนประทาย (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 8 1 3 1 0 34
ร้อยละ 17.02 % 2.13 % 6.38 % 2.13 % 0.00 % 72.34 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 3 2 7 0 0 137
ร้อยละ 2.01 % 1.34 % 4.70 % 0.00 % 0.00 % 91.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 64
ร้อยละ 2.90 % 1.45 % 2.90 % 0.00 % 0.00 % 92.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 265 คน
จำนวน(คน) 13 4 12 1 0 235
ร้อยละ 4.91 % 1.51 % 4.53 % 0.38 % 0.00 % 88.68 %

196 : 11 , 3 , 10 , 1 , 0 , 171...5.61 , 1.53 , 5.10 , 0.51 , 0.00 , 87.24 = 25 : 12.76
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 11.32%

Powered By www.thaieducation.net