โรงเรียนบ้านคำผักหนาม (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 5 7 3 3 0 19
ร้อยละ 13.51 % 18.92 % 8.11 % 8.11 % 0.00 % 51.35 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 13 7 17 4 0 68
ร้อยละ 11.93 % 6.42 % 15.60 % 3.67 % 0.00 % 62.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 18 14 20 7 0 87
ร้อยละ 12.33 % 9.59 % 13.70 % 4.79 % 0.00 % 59.59 %

146 : 18 , 14 , 20 , 7 , 0 , 87...12.33 , 9.59 , 13.70 , 4.79 , 0.00 , 59.59 = 59 : 40.41
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 40.41%

Powered By www.thaieducation.net