โรงเรียนบ้านคำผักหนาม (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 8 2 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 21.62 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 72.97 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 19 8 12 1 1 69
ร้อยละ 17.27 % 7.27 % 10.91 % 0.91 % 0.91 % 62.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 19 16 14 1 1 96
ร้อยละ 12.93 % 10.88 % 9.52 % 0.68 % 0.68 % 65.31 %

147 : 19 , 16 , 14 , 1 , 1 , 96...12.93 , 10.88 , 9.52 , 0.68 , 0.68 , 65.31 = 51 : 34.69
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 34.69%

Powered By www.thaieducation.net