โรงเรียนบ้านคำผักหนาม (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 9 3 0 0 24
ร้อยละ 2.70 % 24.32 % 8.11 % 0.00 % 0.00 % 64.86 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 27 4 17 1 1 60
ร้อยละ 24.55 % 3.64 % 15.45 % 0.91 % 0.91 % 54.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 28 13 20 1 1 84
ร้อยละ 19.05 % 8.84 % 13.61 % 0.68 % 0.68 % 57.14 %

147 : 28 , 13 , 20 , 1 , 1 , 84...19.05 , 8.84 , 13.61 , 0.68 , 0.68 , 57.14 = 63 : 42.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86%

Powered By www.thaieducation.net