โรงเรียนบ้านหนองแหน (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 2 0 1 0 22
ร้อยละ 7.41 % 7.41 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 5 4 4 2 0 111
ร้อยละ 3.97 % 3.17 % 3.17 % 1.59 % 0.00 % 88.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 7 6 4 3 0 133
ร้อยละ 4.58 % 3.92 % 2.61 % 1.96 % 0.00 % 86.93 %

153 : 7 , 6 , 4 , 3 , 0 , 133...4.58 , 3.92 , 2.61 , 1.96 , 0.00 , 86.93 = 20 : 13.07
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.07%

Powered By www.thaieducation.net