โรงเรียนบ้านหนองแหน (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 7 0 0 1 0 19
ร้อยละ 25.93 % 0.00 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 70.37 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 7 3 5 1 0 109
ร้อยละ 5.60 % 2.40 % 4.00 % 0.80 % 0.00 % 87.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 14 3 5 2 0 128
ร้อยละ 9.21 % 1.97 % 3.29 % 1.32 % 0.00 % 84.21 %

152 : 14 , 3 , 5 , 2 , 0 , 128...9.21 , 1.97 , 3.29 , 1.32 , 0.00 , 84.21 = 24 : 15.79
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79%

Powered By www.thaieducation.net