โรงเรียนบ้านโพนดินแดง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 1 7 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 2.70 % 18.92 % 0.00 % 0.00 % 78.38 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 2 4 10 4 0 67
ร้อยละ 2.30 % 4.60 % 11.49 % 4.60 % 0.00 % 77.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 2 5 17 4 0 96
ร้อยละ 1.61 % 4.03 % 13.71 % 3.23 % 0.00 % 77.42 %

124 : 2 , 5 , 17 , 4 , 0 , 96...1.61 , 4.03 , 13.71 , 3.23 , 0.00 , 77.42 = 28 : 22.58
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58%

Powered By www.thaieducation.net