โรงเรียนบ้านโพนดินแดง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 2 5 1 0 28
ร้อยละ 2.70 % 5.41 % 13.51 % 2.70 % 0.00 % 75.68 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 10 10 3 6 1 60
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 3.33 % 6.67 % 1.11 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 11 12 8 7 1 88
ร้อยละ 8.66 % 9.45 % 6.30 % 5.51 % 0.79 % 69.29 %

127 : 11 , 12 , 8 , 7 , 1 , 88...8.66 , 9.45 , 6.30 , 5.51 , 0.79 , 69.29 = 39 : 30.71
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 30.71%

Powered By www.thaieducation.net