โรงเรียนบ้านโพนดินแดง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 1 4 1 0 30
ร้อยละ 2.70 % 2.70 % 10.81 % 2.70 % 0.00 % 81.08 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 7 8 7 6 0 62
ร้อยละ 7.78 % 8.89 % 7.78 % 6.67 % 0.00 % 68.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 8 9 11 7 0 92
ร้อยละ 6.30 % 7.09 % 8.66 % 5.51 % 0.00 % 72.44 %

127 : 8 , 9 , 11 , 7 , 0 , 92...6.30 , 7.09 , 8.66 , 5.51 , 0.00 , 72.44 = 35 : 27.56
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 27.56%

Powered By www.thaieducation.net