โรงเรียนบ้านกุดไกรสร (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 28
ร้อยละ 12.12 % 0.00 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 84.85 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 0 0 6 2 0 33
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.63 % 4.88 % 0.00 % 80.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 74 คน
จำนวน(คน) 4 0 7 2 0 61
ร้อยละ 5.41 % 0.00 % 9.46 % 2.70 % 0.00 % 82.43 %

74 : 4 , 0 , 7 , 2 , 0 , 61...5.41 , 0.00 , 9.46 , 2.70 , 0.00 , 82.43 = 13 : 17.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 74 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 17.57%

Powered By www.thaieducation.net