โรงเรียนบ้านหนองหมี (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 2 3 0 0 0 34
ร้อยละ 5.13 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.18 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 2 3 3 0 0 87
ร้อยละ 2.11 % 3.16 % 3.16 % 0.00 % 0.00 % 91.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 31
ร้อยละ 5.71 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 6 8 3 0 0 152
ร้อยละ 3.55 % 4.73 % 1.78 % 0.00 % 0.00 % 89.94 %

134 : 4 , 6 , 3 , 0 , 0 , 121...2.99 , 4.48 , 2.24 , 0.00 , 0.00 , 90.30 = 13 : 9.70
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.06%

Powered By www.thaieducation.net