โรงเรียนบ้านหนองหมี (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 32
ร้อยละ 7.69 % 5.13 % 5.13 % 0.00 % 0.00 % 82.05 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 2 2 0 0 2 89
ร้อยละ 2.11 % 2.11 % 0.00 % 0.00 % 2.11 % 93.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 1 2 0 0 2 33
ร้อยละ 2.63 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 5.26 % 86.84 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 6 6 2 0 4 154
ร้อยละ 3.49 % 3.49 % 1.16 % 0.00 % 2.33 % 89.53 %

134 : 5 , 4 , 2 , 0 , 2 , 121...3.73 , 2.99 , 1.49 , 0.00 , 1.49 , 90.30 = 13 : 9.70
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.47%

Powered By www.thaieducation.net