โรงเรียนบ้านหนองหมี (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 4 3 2 0 0 30
ร้อยละ 10.26 % 7.69 % 5.13 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 3 3 0 2 0 85
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 0.00 % 2.15 % 0.00 % 91.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 2 3 0 2 0 32
ร้อยละ 5.13 % 7.69 % 0.00 % 5.13 % 0.00 % 82.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 9 9 2 4 0 147
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 1.17 % 2.34 % 0.00 % 85.96 %

132 : 7 , 6 , 2 , 2 , 0 , 115...5.30 , 4.55 , 1.52 , 1.52 , 0.00 , 87.12 = 17 : 12.88
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 14.04%

Powered By www.thaieducation.net