โรงเรียนบ้านหนองหมี (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 7 8 4 5 2 13
ร้อยละ 17.95 % 20.51 % 10.26 % 12.82 % 5.13 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 7 5 17 8 9 47
ร้อยละ 7.53 % 5.38 % 18.28 % 8.60 % 9.68 % 50.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 3 5 4 2 3 22
ร้อยละ 7.69 % 12.82 % 10.26 % 5.13 % 7.69 % 56.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 17 18 25 15 14 82
ร้อยละ 9.94 % 10.53 % 14.62 % 8.77 % 8.19 % 47.95 %

132 : 14 , 13 , 21 , 13 , 11 , 60...10.61 , 9.85 , 15.91 , 9.85 , 8.33 , 45.45 = 72 : 54.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 52.05%

Powered By www.thaieducation.net