โรงเรียนบ้านนาทม (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 3 1 2 4 0 6
ร้อยละ 18.75 % 6.25 % 12.50 % 25.00 % 0.00 % 37.50 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 4 3 1 3 0 28
ร้อยละ 10.26 % 7.69 % 2.56 % 7.69 % 0.00 % 71.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 55 คน
จำนวน(คน) 7 4 3 7 0 34
ร้อยละ 12.73 % 7.27 % 5.45 % 12.73 % 0.00 % 61.82 %

55 : 7 , 4 , 3 , 7 , 0 , 34...12.73 , 7.27 , 5.45 , 12.73 , 0.00 , 61.82 = 21 : 38.18
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 55 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 38.18%

Powered By www.thaieducation.net