โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 47
ร้อยละ 0.00 % 1.89 % 9.43 % 0.00 % 0.00 % 88.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 1 0 7 0 0 20
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 94 คน
จำนวน(คน) 1 1 12 0 0 80
ร้อยละ 1.06 % 1.06 % 12.77 % 0.00 % 0.00 % 85.11 %

66 : 0 , 1 , 5 , 0 , 0 , 60...0.00 , 1.52 , 7.58 , 0.00 , 0.00 , 90.91 = 6 : 9.09
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 94 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.89%

Powered By www.thaieducation.net