โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 47
ร้อยละ 0.00 % 1.89 % 9.43 % 0.00 % 0.00 % 88.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 2 0 8 0 0 18
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 28.57 % 0.00 % 0.00 % 64.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 94 คน
จำนวน(คน) 2 1 13 0 0 78
ร้อยละ 2.13 % 1.06 % 13.83 % 0.00 % 0.00 % 82.98 %

66 : 0 , 1 , 5 , 0 , 0 , 60...0.00 , 1.52 , 7.58 , 0.00 , 0.00 , 90.91 = 6 : 9.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 94 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 17.02%

Powered By www.thaieducation.net