โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 11
ร้อยละ 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 48
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 3 0 6 0 0 18
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 22.22 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 5 1 10 0 0 77
ร้อยละ 5.38 % 1.08 % 10.75 % 0.00 % 0.00 % 82.80 %

66 : 2 , 1 , 4 , 0 , 0 , 59...3.03 , 1.52 , 6.06 , 0.00 , 0.00 , 89.39 = 7 : 10.61
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 17.20%

Powered By www.thaieducation.net